Rechtsgebieden en Mediation

Rechtsgebieden

 

Mr Van Leur heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse
Orde van Advocaten geregistreerd:

Mr. B.C.V.J. van Leur staat geregistreerd op:
– Personen- en familierecht, waaronder bijzonder curator en jeugdrecht
– huurrecht, bedrijfsruimte en woonruimte
– strafrecht, jeugdstrafzaken

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van Advocaten ten minste tien
opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Personen- en familierecht (meest voorkomende zaken)
• Echtscheidingen, zowel op gemeenschappelijk als eenzijdig verzoek
• Kinderalimentatie
• Partneralimentatie
• Vaststellen zorgregeling, omgangsregeling (ook tussen grootouders en kleinkinderen)
• Verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en schulden na samenwoning of huwelijk
• Boedelscheidingen, zowel na huwelijk of samenwonen
• Afstammingszaken (wie is de juridische vader van een kind)
• Bijzondere curator (als wettelijke vertegenwoordiger voor minderjarigen in afstammingskwesties of in conflicten tussen de ouders en de minderjarige)
• Adoptie
• Bijstand bij geschillen over ouderlijk gezag en omgang
• Erkenning, ontkenning vaderschap, gerechtelijke vaststelling vaderschap (ouderschap)
• Vervangende toestemming voor erkenning, paspoortaanvragen, reizen naar het buitenland en medische behandeling
• Wijziging naam/akte burgerlijke stand
• Mediation: bemiddeling bij problemen op het gebied van familierecht

Jeugdrecht
• bijstand (verweer) bij juridische procedures op verzoek van een gezinsvoogdij-instelling waarbij om ondertoezichtstelling
(OTS) en uithuisplaatsing (UHP) van kinderen wordt verzocht

Huurrecht
• Huurachterstand
• Ontruiming
• Huurprijsgeschil
• Achterstallig onderhoud
• Overlast
• Beëindiging/opzegging huurovereenkomst

Mocht u op één van deze terreinen een vraag hebben maar nog twijfelen over
verdere juridische stappen, neemt u dan contact op met ons kantoor voor een
informatief/advies gesprek.

Mediation

 

Bij mediation, ook wel bemiddeling genoemd, regelen partijen met behulp van een onafhankelijke derde, de mediator, zelf de
gevolgen van een conflict.

Birgit van Leur is een ervaren mediator en scheidingsbemiddelaar.

Mediation is bekend bij personen- en familierecht maar kan ook op andere rechtsgebieden worden ingezet, denk maar aan arbeidsrecht, huurrecht en burenrecht.

Het voordeel van mediation is dat afspraken die u samen maakt ook echt zijn toegespitst op uw eigen situatie en niet een door
de rechtbank opgelegde regeling. De praktijk wijst uit dat de zelfstandig gemaakte afspraken beter worden nageleefd. Bijkomend voordeel is dat afspraken in mediation sneller kunnen worden bereikt en uitgevoerd dan wanneer u moet wachten op een gerechtelijke uitspraak. U kunt daardoor ook eerder uw eigen leven weer oppakken.

Verder is er een financieel voordeel bij mediation boven een conflict waarbij ieder een eigen advocaat heeft. Dit financiële voordeel is er zowel voor mensen die aangewezen zijn op gefinancierde rechtsbijstand en voor mensen die de advocaat zelf moeten
betalen.